Sản phẩm

MESH

Mã: MA003

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester

VISA L72

Mã: MA002-7

Khổ: 44"

Định lượng: 150 gsm

100% Polyester

VISA

Mã: MA002

Khổ: 44"

Định lượng: 140 gsm

100% Polyester

TRICOT 32G

Mã: MA001-DV

Khổ: 44"

Định lượng: 45 gsm

100% Polyester

DỰNG LƯỚI

Mã: MA001-D

Khổ: 1M60

Định lượng: 32 gsm

100% Polyester

TRICOT T-1000

Mã: MA001-B

Khổ: 44"

Định lượng: 63 gsm

100% Polyester

TRICOT

Mã: MA001-A

Khổ: 44"

Định lượng: 42 gsm

100% Polyester