Sản phẩm

KHĂN LÔNG

Mã: MA005

Khổ: 62"

Định lượng: 250 gsm

100% Polyester

ELION E

Mã: MA004-E

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester

ELION

Mã: MA004

Khổ: 44"

Định lượng: 160 gsm

100% Polyester

MESH W

Mã: MA003-W

Khổ: 44"

Định lượng: 150 gsm

100% Polyester

MESH J539

Mã: MAJ539

Khổ: 44"

Định lượng: 230 gsm

100% Polyester

CK MESH

Mã: MA003-CK

Khổ: 44"

Định lượng: 166 gsm

100% Polyester

PK MESH

Mã: MA003-PK

Khổ: 44"

Định lượng: 195 gsm

100% Polyester

MESH DC

Mã: MA003-DC

Khổ: 44"

Định lượng: 192 gsm

100% Polyester

MESH B

Mã: MA003-B

Khổ: 44"

Định lượng: 170 gsm

100% Polyester