Vải lưới

TRICOT 50/24

Mã: MA014-H

Khổ: 62"

Định lượng: 100 gsm

100% Polyester

TRICOT CÀO

Mã: MA014-A

Khổ: 60"

Định lượng: 190 gsm

100% Polyester

TRICOT SATIN

Mã: MA014

Khổ: 44"

Định lượng: 135 gsm

100% Polyester

NYLEX 5.5

Mã: MA013-C

Khổ: 60"

Định lượng: 125 gsm

100% Polyester

NYLEX

Mã: MA013

Khổ: 54"

Định lượng: 180 gsm

100% Polyester

TRICOT 32G

Mã: MA001-DV

Khổ: 44"

Định lượng: 45 gsm

100% Polyester

TRICOT T-1000

Mã: MA001-B

Khổ: 44"

Định lượng: 63 gsm

100% Polyester

TRICOT

Mã: MA001-A

Khổ: 44"

Định lượng: 42 gsm

100% Polyester