Vải lưới

MINI WAFFLE

Mã: MA067

Khổ: 1m60

Định lượng: 166 gsm

100% Polyester

TRICOT 75/72

Mã: MA065

Khổ: 62"

Định lượng: 80 gsm

100% Polyester

LƯỚI X7

Mã: MA061

Khổ: 60"

Định lượng: 230 gsm

100% Polyester

TRICOT SỌC BÓNG

Mã: MA057-A

Khổ: 1m60

Định lượng: 140 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5-2

Mã: MA023

Khổ: 1m60

Định lượng: 100 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5 MỜ

Mã: MA020-B

Khổ: 1m60

Định lượng: 70 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5

Mã: MA020

Khổ: 1m60

Định lượng: 120 gsm

100% Polyester

LƯỚI X3

Mã: MA019

Khổ: 70"

Định lượng: 64 gsm

100% Polyester

MESH 2*2

Mã: MA018

Khổ: 64"

Định lượng: 60 gsm

100% Polyester