Vải lưới

TRICOT PHV

Mã: MA103

Khổ: 1M60

Định lượng: 72 gsm

100% Polyester

TRICOT TT (BC)

Mã: MA102

Khổ: 60"

Định lượng: 160 gsm

100% Polyester

LƯỚI X11 – TT

Mã: MA101

Khổ: 60"

Định lượng: 138 gsm

100% Polyester

LƯỚI X3 (DÀY)

Mã: MA094

Khổ: 54"

Định lượng: 164 gsm

100% Polyester

LƯỚI PS

Mã: MA093

Khổ: 1m60

Định lượng: 120 gsm

100% Polyester

TRICOT DTP

Mã: MA091

Khổ: 2m20

Định lượng: 75 gsm

100% Polyester

LƯỚI X3 (LỔ NHỎ)

Mã: MA080

Khổ: 44"

Định lượng: 51 gsm

100% Polyester

VOAN

Mã: MA076

Khổ: 1m60

Định lượng: 39 gsm

100% Polyester

LƯỚI X5-2 (LỔ NHỎ)

Mã: MA074

Khổ: 1m60

Định lượng: 110 gsm

100% Polyester